中药材全部导航ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

独活

目录
“独活”在《中国药典》
“独活”在《*辞典》
“独活”在《中华本草》

 

《中国药典》:独活

【拼音名】 Dú Huó

【英文名】 RADIX ANGELICAE PUBESCENTIS

【别名】 香独活、肉独活、川独活、资丘独活

【来源】 本品为伞形科植物重齿毛当归 Angelica pubescens Maxim. f. biserrata Shan et Yuan的干燥。春初苗刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖,除去须根及泥沙,烘至半干,堆置2~3天,发软后再烘至全干。

【性状】 本品根略呈圆柱形,下部2~3分枝或更多,长10~30cm。根头部膨大,圆锥状,多横皱纹,直径1。5~3cm,顶端有茎、叶的残基或凹陷,表面灰褐色或棕褐色,具纵皱纹,有隆起的横长皮孔及稍突起的细根痕。质较硬,受潮则变软,断面皮部灰白色,有多数散在的棕色油室,木部灰黄色至黄棕色,形成层环棕色。有特异香气,味苦辛、微麻舌。

【鉴别】 (1) 本品横切面:木栓细胞数列。皮层窄,有少数油室。韧皮部宽广,约占根的 1/2;油室较多,排成数轮,切向约至153μm,周围分泌细胞6~10 个。形成层成环。木质部射线宽1~2列细胞;导管稀少,直径约至84μm,常单个径向排列。薄壁细胞含淀粉粒。

(2) 取本品粉末2g,加乙醚10ml,浸渍过夜,滤过,滤液蒸干,残渣加氯仿2ml 使溶解,作为供试品溶液。另取独活对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正己烷-苯-醋酸乙酯(2:1:1) 为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm) 下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

【炮制】 除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。

【性味】 辛、苦,微温。

【归经】 归肾、膀胱经。

【功能主治】 祛风除湿,通痹止痛。用于风寒湿痹,腰膝疼痛,少阴伏风头痛。

【用法用量】 3~9g。

【贮藏】 置干燥处,防霉,防蛀。

【备注】 (1)祛风胜湿,通痹止痛,凡风寒湿痹,关节疼痛,无论新久,均可应用,尤以下部之痹痛、腰膝酸痛、两足痿痹、屈伸不利等症为适宜,常与桑寄生、秦艽、牛膝等同用。用于风寒表证,兼有湿邪者,常与羌活同用。

【摘录】 《中国药典》

《*辞典》:独活

【出处】 《本经》

【拼音名】 Dú Huó

【别名】 独摇草(《别录》),独滑(《本草蒙筌》),长生草(《纲目》)。

【来源】 为伞形科植物重齿毛当归毛当归兴安白芷紫茎独活牛尾独活软毛独活以及五加科植物食用楤木等的根及根茎。4~10月挖取根部,除去地上茎及泥土,晒干。

【原形态】 ①重齿毛当归

多年生草本。茎直立,带紫色,有纵沟纹。根生叶和茎下部叶的叶柄细长,基部成宽广的鞘,边缘膜质。叶片卵圆形,2回3出羽状复叶,小叶片3裂,最终裂片长圆形,长4~8厘米,宽约2~3厘米,先端渐尖,基部楔形或圆形,边缘有不整齐重锯齿,两面均被短柔毛,茎上部的叶简化成膨大的叶鞘。复伞形花序顶生或侧生,总苞片缺乏;伞辐10~25,极少达45,不等长,密被黄色短柔毛;小伞形花序具花15~30朵;小总苞片5~8枚,披针形;花白色;萼齿短三角形;花瓣5,等大,广卵形,先端尖,向内折;雄蕊5,花丝内弯;子房下位。双悬果背部扁平,长圆形,基部凹入,背棱和中棱线形隆起,侧棱翅状,分果棱槽间1~4油管,合生面有油管4~5个。花期7~9月,果期9~10月。

分布湖北、四川及江西等地。

②毛当归

多年生草本,高1~3米。茎带紫色,无毛。根生叶和茎下部叶2回3出羽状复叶,小叶片卵圆形,长4~14厘米,宽2.5~8厘米,边缘有钝锯齿,先端渐尖,基部圆形或楔形,叶脉上疏生短柔毛,茎上部的叶片逐渐简化而成膨大的叶鞘。复伞形花序伞辐10~20,总苞无或有1~2枚鞘状的苞片;小伞形花序具花16~30朵;小总苞数枚,花白色;萼齿短三角形;花瓣5;雄蕊5;子房下位。双悬果扁椭圆形,背棱线形隆起,侧棱翅状,每个棱槽中有油管1个,合生面有油管2个。花期6~8月。果期8~9月。

生于山谷、水沟、草丛中或灌木丛中。分布安徽、浙江、江西、广西、新疆等地。

③兴安白芷,形态详"白芷"条。

④紫茎独活

多年生草本,高1~2米。茎深紫色,有纵沟纹,上部有少数分枝,密生短硬毛。叶互生,下部及中部叶2~3回羽状深裂,最终裂片狭卵形、狭披针形或线状披针形,长2~5厘米,宽6~12毫米,两面脉上有细毛,边缘有缺刻状尖齿;叶柄基部膨大成鞘。上部叶简化成紫黑色囊状叶鞘,外面密被绒毛。复伞形花序顶生,伞梗有毛;无总苞;伞辐20~30,密被柔毛;小总苞片钻形,有缘毛;花紫色,少为白色。双悬果宽椭圆形,长0.6~1厘米;宽5~7毫米;悬果扁平,有宽翅,背棱细线形。

多生于山坡草丛。分布东北、河北、山西等地。

⑤牛尾独活

多年生草本,高0.5~1.5米。根长圆锥形,有时有细长的支根数条。茎单一,表面有纵直沟纹,疏生短柔毛。基生叶和茎下部的叶柄长8~17厘米,基部扩大成宽阔的叶鞘,边缘膜质;1~2回羽状分裂,有3~5裂片,裂片广卵形或卵形,长5~13厘米,宽4~20厘米,3浅裂,边缘有不整齐的锯齿,两面疏生短柔毛,茎上部叶较小,3浅裂至3滦裂。复伞形花序顶生,密生纫柔毛;伞辐16~18,长3.5~9厘米;总苞少数,长披针形,有时边缘羽状浅裂,小总苞片5~8,线状披针形,有柔毛,小伞形花序有花约20朵,花白色;萼齿不明显;花瓣5,顶端凹入,大小不等;雄蕊5;子房下位,密生细柔毛,花柱基部圆锥形。双悬果扁圆形,长6~7毫米,宽5毫米,背棱不显著,有油管4个,合生面有油管2个,侧棱发展成翅。花期5~7月。果期8~9月。

生于山坡、灌丛林下。分布四川、云南、湖北等地。

⑥软毛独活

多年生草本,高1~2米,全体被有柔毛。根圆锥形,黄白色。茎绿色,表面有纵直沟纹及白色短毛。叶互生,下部叶具长柄,叶柄基部膨大呈鞘状,上部叶柄短,或仅有宽大的叶鞘;1回羽状分裂,裂片3,广卵形或菱形,不规则的3~5裂,长约10~20厘米,宽14厘米,深裂或浅裂,先端钝或渐尖,基部心形,边缘有粗锯齿,两面有白色短毛。复伞形花序顶生或腋生,伞辐12~30枚,长2~12厘米;被有柔毛;总苞少数,线形,小总苞片5~10。披针形,常较花梗为长;花小,白色;花瓣5,大小不等,边缘的花瓣较大,先端凹陷;雄蕊5,子房下位。双悬果倒卵状长圆形,先端凹陷,扁平,长约8毫米,侧棱发展成翅,背棱及中棱线形,油管4条,显著,合生面有油管2个。花期7~8月。果期8~9月。

生于坡地、草丛中。分布于我国北部及中部。

⑦食用楤木,形态详"土当归"条。

【性状】 ①资丘独活

又名:巴东独活、肉独活。为植物重齿毛当归的干燥根茎及根。根茎部粗短,圆锥形,长1.5~4.5厘米,直径1.5~2.5厘米;表面棕色至灰棕色,具密集环状叶痕,有数条纵槽,并多不规则纵皱纹;顶部有凹陷的茎痕。根数个稀为单一,呈圆柱形,弯曲,长短不一,约至30厘米,直径0.5~1.5厘米;表面较粗糙,具深皱纹及横裂纹,有多数横长隆起的皮孔,长2~3毫米。质软韧,折断面带裂片性。切断面皮部淡灰棕色,有弯曲裂隙,射线暗棕色,油点细密,挤压时渗出黄色油滴,近形成层呈暗棕色环带;木质部带黄色。气香郁,味苦微甜,后辛。以根条粗肥,香气浓郁者为佳。

主产湖北思施、资丘、巴东及四川巫山、巫溪等地,江西亦产。

②香独活

又名:浙独活、绩独活。为植物毛当归的干燥根茎及根。根茎部膨大,呈圆锥状,表面灰棕色,具多数不规则纵皱纹。顶端残留茎基及叶鞘的痕迹。根数条呈类圆柱形,略弯曲,长约5~12厘米,直径约1.5~3厘米,多分歧。质轻而脆,易折断。切断面韧皮部和皮部灰白色,有裂隙,棕黄色油点散在;形成层棕色;木质部暗棕色,约占直径的1/2。气芳香,味微甜而辛辣。以根粗壮、质软、气香者为佳。

主产浙江、安徽。

③香大活

为植物兴安白芷的干燥根茎及根。呈长纺锤形,常分歧。根茎部表面密生横纹,顶端有茎痕或茎叶残基。根长短不等,表面灰棕色或暗棕色,有明显纵皱纹及横长皮孔。质坚脆,易折断,断面皮部棕色,木质部黄色。气特异而强烈,味辛苦。

产吉林、辽宁、黑龙江等地。

④紫茎独活

为植物紫茎独活的干燥根茎及根。根茎短相,圆锥形,长约5厘米,直径达3.2厘米,表面棕黄色,有多数不规则纵皱,顶端残留茎基及叶鞘的痕迹,具环状横纹。根多条呈类圆柱形,稍弯曲,长5~14厘米,直径0.5~2厘米,具纵皱及须根痕。质脆易折断。断面平坦,韧皮部及皮部棕黄色,木质部黄白色。气芳香,味微甜而辛。以根粗、香浓者为佳。

产河北。

⑤牛尾独活

为植物牛尾独活的干燥根茎及根。根茎部略膨大,长2.5~5厘米,有密集的环状叶痕及环纹,较粗者并有纵沟纹;顶端常残留茎基和黄色叶鞘。根单一,少有分枝,长16~25厘米,直径约至1.3厘米;表面略租糙,有不规则皱缩沟纹;皮孔细小、稀疏,横长排列。质较坚硬,折断面不平坦,具粉性。根的切断面皮部类白色,多裂隙,有众多橙黄色油点;近形成层现棕色环;木质部淡黄白色,偏心性。气微香,味微甜。以粗壮、分枝少、气浓者为佳。

主产四川。

⑥山独活

为植物软毛独活的干燥根茎和根。根茎部近圆锥形,长1~3厘米,直径0.7~2厘米;表面灰黄色至灰棕色,有密集环纹及环状叶痕,较粗者具少数纵沟纹;顶端残留茎基及具光泽的棕黄色叶鞘。根多分枝,稍弯曲,长8~18厘米,直径至1.5厘米;表面淡灰棕色至黑棕色,略粗糙,具不规则皱缩沟纹;皮孔细小,稀疏,横长排列。质较坚韧,折断面不平坦,具粉性。根的切断面类白色,多裂隙,可见橙黄色油点;近形成层现淡棕色环;木质部淡黄色。气微香,味微苦。以粗壮、气香者为佳。

主产四川、陕西等地。安徽、浙江也产。

⑦九眼独活

为植物食用楤木的干燥根茎和根。根茎粗大,呈弯曲扭转不整齐的圆柱体,长约10~30厘米,直径3~5厘米,表面灰棕色或棕褐色,具有约6~9个比较大的圆形凹穴(茎痕),所以有九眼独活之名,凹穴径宽1.5~2.5厘米,深约1厘米,每一凹穴构成一结节,内有残留的茎基部。根茎的底部散生多数圆柱形的根,大小粗细不一,长约2~15厘米,粗0.4~1厘米,表面有显著的纵直皱纹。横切面灰黄色或棕黄色,组织疏松,有很多的裂隙和分泌腔,形成层不显著。质轻,坚脆。气微香,味淡。以独根、粗壮、有油性者为佳。

主产四川。此外,云南、贵州、湖北、陕西等地亦产。

【化学成份】 毛当归根含当归醇、当归素、佛手柑内酯、欧芹酚甲醚、伞形花内酯、东莨菪素、当归酸、巴豆酸、棕桐酸、硬脂酸、油酸、亚麻酸、植物甾醇、葡萄糖和少量挥发油。

软毛独活根含白芷素、虎耳草素、佛手柑内酯、花椒毒素、牛防风素、异虎耳草素、异佛手柑内酯等多种呋喃香豆精类。叶除含上述成分外,还含补骨脂素等,其中主要的呋喃香豆精类为牛防风素。还含挥发袖0.26~0.57%。

【药理作用】 ①镇静、催眠、镇痛、抗炎作用

独活煎剂或流浸膏(品种未经鉴定)给大鼠或小鼠口服或腹腔注射,均可产生镇静乃至催眠作用,甚至可防止士的宁对蛙的惊厥作用,但不能使其免于死亡。用小鼠热板法证明,它有镇痛作用。独活寄生汤同样有镇静、催眠及镇痛作用,对大鼠甲醛性"关节炎"有抗炎作用。

②对心、血管系统的作用

独活粗制剂(品种未鉴定)予麻醉犬或猫静脉注射,有降压作用,但不持久。酊剂作用大于煎剂。切断迷走神经不影响其降压,注射阿托品后,降压作用受到部分或全部的抑制。对离体蛙心有抑制作用。煎剂在蛙腿灌注时,有收缩血管的作用。

③其他作用

独活能使离体蛙腹直肌发生收缩。煎剂(品种未鉴定)在试管内(1:100)对人型结核杆菌有某些抗菌作用。

软毛独活对人能引起日光性皮炎,是由于其中所含之补骨脂素衍化物,如佛手柑内酯、花椒毒素、欧芹属素乙等。而花椒毒酚、异虎耳草素、Angesin等则无"光敏"作用

【炮制】 拣去杂质,分开大小个,洗净,润透后切片,干燥。

雷公炮炙论》:"采得独活后细锉,拌淫羊藿裛二日后,曝干,去淫羊藿用,免烦人心。"

【性味】 辛苦,温。

①《本经》:"苦,平。"

②《别录》:"甘,微温,无毒。"

③《药性论》:"味苦辛。"

④《本草正》:"味苦,性微凉。"

【归经】 入肾、膀胱经。

①《珍珠囊》:"足少阴肾,手少阴心经。"

②《雷公炮制药性解》:"入肺、肾二经。"

③《本草通玄》:"手、足太阳,足少阴、厥阴。"

④《药品化义》:"入心、肝、肾、膀胱四经。"

【功能主治】 祛风,胜湿,散寒,止痛。治风寒湿痹,腰膝酸痛,手脚挛痛,慢性气管炎,头痛,齿痛。

①《本经》:"主风寒所击,金疮止痛,奔豚,痫痓,女子疝瘕。"

②《别录》:"治诸风,百节痛风无久新者。"

③《药性论》:"治中诸风湿冷,奔喘逆气,皮肌苦痒,手足挛痛,劳损,主风毒齿痛。"

④《医学启源》:"主治秘要云:能燥湿,苦头眩目运,非此不能除。"

⑤张元素:"散痈疽败血。"

⑥李杲:"治风寒湿痹,酸痛不仁,诸风掉眩,头项难伸。"

⑦王好古:"去肾间风邪,搜肝风,泻肝气,治项强腰脊痛。"

⑧《滇南本草》:"表汗,治两胁、面寒疼痛。"

⑨《本草通玄》:"治失音不语,手足不随,口眼歪斜,目赤肤痒。"

⑩《本草正》:"理下焦风湿,两足痛痹,湿痒拘挛。"

⑾《现代实用中药》:"发汗,利尿,消浮肿。"

【用法用量】 内服:煎汤,1~3钱;浸酒或入丸、散。外用:煎水洗。

【注意】 阴虚血燥者慎服。

①《本草经集注》:"蠡实为之使。"

②《本经逢原》:"气血虚而遍身痛及阴虚下体瘙弱者禁用。一切虚风类中,咸非独活所宜。"

【附方】 ①治风痹:独活、石南各四两,防风三两,附子、乌头、天雄、茵芋各二两。以酒二斗,渍七日,服半合,日三,以知力度。(《干金方》独活酒)

②治风伤肾经,腰痛如掣,久不治,流入脚膝,为偏枯冷痹缓弱之患,及新产后腰脚挛痛,除风活血:独活二两半,桑寄生、杜仲(切,炒断丝)、北细辛、白芍药、桂心、芎藭、防风(去芦)、甘草、人参、熟地黄(洗)、大当归各二两。上锉散,每四钱,水二盏煎,空心服。(《世医得效方》独活寄生汤)

③治少阴寒湿腰痛:独活、苍术、防风、细辛、川芎、甘草。水煎服。(《症因脉治》独活苍术汤)

④治历节风四肢头面肿:黄芪十二分,独活八分,生地(切)三升(暴干),豆豉一升(熬),鼠粘子三升(暴干),上五味捣筛为散,一服方寸匕,饮汁下,日二服,加至二、三匕,忌芜荑、蒜、面、猪肉。(《延年方》)

⑤治惊瘫、鹤膝,及中风湿日久致腰背手足疼痛,昼轻夜重,及四肢痿痹不仁:川独活半两,当归(酒洗)、白术、黄芪(蜜水涂炙)、薄桂(去粗皮)、川牛膝(酒洗)各二钱半,甘草(炙)三钱。上件细切,每取二钱,水一盏,姜二片,薤白一根,煎七分,空心热服,或无时。(《活幼心书》独活汤)

⑥治产后百日中风,痉,口噤不开,并治血气痛,劳伤,补肾;独活一斤,大豆五升,酒一斗三升。上三味,先以酒渍独活再宿,若急须,微火煮之,令减三升,去滓,别熬大豆极焦,使烟出,以独活酒沃之,去豆服一升,日三夜一。(《千金方》独活紫汤)

⑦治产后中风,虚人不可服他药者:独活三两。以水三升,煮取一升,分服。耐酒者亦可以酒水等煮之。(《小品方》一物独活汤)

⑧治风著人面,引口偏著耳,牙车急,舌不得转:独活三两,生地黄汁一升,竹沥一升。上三味,合煎取一升,顿服之。(《千金方》)

⑨治头痛属少阴者:独活、细辛、川芎、秦艽、生地、羌活、防风、甘草,水煎服。(《症因脉治》独活细辛汤)

⑩治齿根动痛:生地黄、独活各三两。上二味细切,以酒一升渍一宿,含之。(《千金方》)

⑾浣洗一切痈疽:独活、黄芩、莽草、当归、川芎、大黄、赤芍药各-两。上为散,分作两次,先用猪蹄以水二升煮,令蹄熟,去蹄入药,再煎十余沸去滓,乘热洗疮。(《普济方》独活散)

【各家论述】 ①《汤液本草》:"独活,治足少阴伏风,而不治太阳,故两足寒湿,浑不能动止,非此不能治。"

②《本草经疏》:"独活,其主风寒所击金疮止痛者,金疮为风寒之所袭击,则血气壅而不行,故其痛愈甚,独活之苦甘辛温,能辟风寒,邪散则肌表安和,气血流通,故其痛自止也。奔豚者,肾之积,肾经为风寒乘虚客之,则成奔豚,此药本入足少阴,故治奔豚。痫与痊皆风邪之所成也,风去则痫痓自愈矣。女子疝瘕者,寒湿乘虚中肾家所致也,苦能燥湿,温能辟寒,辛能发散,寒湿去而肾脏安,故主女子疝瘕,及疗诸贼风、百节痛风无久新也。"

③《本草汇言》:"独活,善行血分,祛风行湿散寒之药也。凡病风之证,如头项不能俯仰,腰膝不能屈伸,或痹痛难行,麻木不用,皆风与寒之所致,暑与湿之所伤也;必用独活之苦辛而温,活动气血,祛散寒邪,故《本草》言能散脚气,化奔豚,疗疝瘕,消痈肿,治贼风百节攻痛,定少阴寒郁头疼,意在此矣。"

④《药品化义》:"独活,能宣通气道,自顶至膝,以散肾经伏风,凡颈项难舒,臀腿疼痛,两足痿痹,不能动移,非此莫能效也。……能治风,风则胜湿,专疏湿气,若腰背酸重,四肢挛痿,肌黄作块,称为良剂。又佐血药,活血舒筋,殊为神妙。"

⑤《本草求真》:"独活,辛苦微温,比之羌活,其性稍缓,凡因风干足少阴肾经,伏而不出,发为头痛,则能善搜而治矣,以故两足湿痹,不能动履,非此莫痊,风毒齿痛,头眩目晕,非此莫攻……因其所胜而为制也。且有风自必有湿,故羌则疗水湿游风,而独则疗水湿伏风也。羌之气清,行气而发散营卫之邪,独之气浊,行血而温养营卫之气。羌有发表之功,独有助表之力。羌行上焦而上理,则游风头痛,风湿骨节疼痛可治,独行下焦而下理,则伏风头痛,两足湿痹可治。二活虽属治风,而用各有别,不可不细审耳。"

⑥《本草正义》:"独活为祛风通络之主药,《本经》主风寒所击,祛风之正治也。主金疮止痛,盖指风邪外袭之破伤风,则能法风而止其痛,非能止脱血发热之疮痛也。奔豚本属肾水之邪上涌,温辛下达,故亦治之。痫痓亦因风动而发,然寒风则宜于独活,而痰火生风,非其治矣。《别录》疗贼风及百节痛风,无问久新,则芳香走窜,固无微不至,亦防风之流亚也。独活气味雄烈,芳香四溢,故能宣通百脉,调和经络,通筋骨而利机关,凡寒湿邪之痹于肌肉,着于关节者,非利用此气雄味烈之味,不能直达于经脉骨节之间,故为风痹痿软诸大证必不可少之药。惟古时羌活独活,未尝分别,故古书以独活通治内外上下诸证,凡头面肢体,无一不在独活范围之内,自宋以来,则羌活别为一条,而芳香之气,尤为浓郁,则彻上旁行,合让羌活占其优胜,而独活之味较厚,则以专治腰膝足胫等证。虽古人尚未明言,而海藏已谓羌活气雄,独活气细,石顽亦称其升中有降,皆隐然有上下之别,颐业师朱氏家法,恒以独活治下,凡自腰及少腹以下,通用独活,不仅风寒湿气痿痹酸痛,可以立已,即疡证之发于阴分者,未溃易消,已溃易敛,功绩显然,确乎可信,此古人未尝明言之奥旨也。……然如着痹痿躄诸侯,又多气血虚寒,不得流利,苟非羌独辛散,亦难速效,则病本虽属血虚,又宜于养血滋液之中,参入宣络温运,徐图奏绩。"

【临床应用】 治疗慢性气管炎:取独活3钱,红糖5钱,加水煎成100毫升,分3~4次服,疗程1周。治疗422例,显效29例(6.9%),有效282例(66.8%)。有效病例均显示一定的镇咳、平喘作用。副作用有头昏、头痛、舌发麻、恶心、呕吐、胃部不适等,一般不必停药。

【备注】 此外,尚有短茎独活(产新疆)、白根独活(产四川、陕西,又称大活)、永宁独活(产陕西、四川,又名毛独活)、白亮独活(产四川、云南、西藏,又名白独活)以及浓紫龙眼独活(产西藏)、小叶龙眼独活(产四川、贵州、云南,又名九眼独活)等的根,在少数地区亦作独活使用。

【摘录】 《*辞典》

《中华本草》:独活

【出处】 出自《神农本草经》。

1.陶弘景:羌活形细而多节软润,气息极猛烈。出益州北部西川为独活,色微白,形虚大,为用亦相似而小不如,其一茎直上,不为风摇,故名独活,至易蛀,宜密器藏之。

2.《本草图经》:独活、羌活,今蜀汉出者佳。春生苗叶如青麻,六月开花作丛,或黄或紫,结实时叶黄者,是夹石上生,叶青者是土脉中生。《神农本草经》云二物同一类,今人以紫色而节密者为羌活,黄色而作块者为独活。一说按陶

【拼音名】 Dú Huó

【英文名】 Root of Doubleteeth Pubescent Angelica

【别名】 胡王使者、独摇草、独滑、长生草、川独活、肉独活、资历邱独活、巴东独活、香独活、绩独活、大活、山大活、玉活

【来源】 药材基源:为伞形科植物重齿当归的根。

拉丁植物动物矿物名:Angelica biserrata (Shan et Yuan) Yuan et Shan [A.pubescens Maxim.f.biserrata Shan et Yuan;A.pubescens auct. Non Maxim.]

采收和储藏:育苗移栽的在当年10-11月,直播的在生长2年后收获,挖出根部,去除枯萎茎、叶、抖去泥土,摊晾干水气后,堆放炕楼上,用柴火熏炕,炕干至五成干时,将每枝顺直扞拢,扎成小捆,炕至全干即成。一般1mh2产量为33750-50650kg。

【原形态】 多年生高大草本。根类圆柱形,棕褐色,长至15cm,直径1-2.5cm,有特殊香气。茎高1-2m,粗至1.5cm,中空,常带紫色,光滑或稍有浅纵沟纹,上部有短糙毛。叶二回三出式羽状全裂,宽卵形,长20-30(-40)cm,宽15-25cm;茎生叶叶柄长达30-50cm,基部膨大成长管状、半抱茎的厚膜质叶鞘。开展,背面无毛或稍被短柔毛;末回裂片膜质,卵圆形至长椭圆形,长5.5-18cm,宽3-3.6cm,先端渐尖,基部楔形,边缘有不整齐的尖锯齿或重锯齿,齿端有内曲的短尖头,顶生的末回裂片多3深裂,基部常沿叶轴下延成翅状,侧生的具短柄或无柄,两面沿叶脉及边缘有短柔毛;痛托叶简化成囊状膨大的叶鞘,无毛,偶被疏短毛。复伞形花序顶生和侧生,花序梗长5-16(-20)cm,密被短糙毛;总苞片1,长钻形,有缘毛,早落;伞辐10-25,长1.5-5cm,密被短糙毛;伞形花序有花17-28(-36)朵;小总苞片5-10cm,阔披针形,比花柄短,先端有长尖,背面及边缘被短毛;花白色;无萼齿;花瓣倒卵形,先端内凹;花柱基扁圆盘状。果实椭圆形,长6-8mm,宽3-5mm,侧翅与果体等宽或略狭,背棱线形,隆起,棱槽间有油管1(-)2-3,合生面有油管2-4(-6)。花期8-9月,果期9-10月。

【生境分布】 生态环境:生于阴湿山坡、林下草丛中或稀疏灌丛间。

资源分布:分布于安徽、浙江、江西、湖北、四川等地。四川、湖北及陕西等地的高山地区已有栽培。

【栽培】 生物学特性 喜阴凉潮湿气候,耐寒,宜生长在海拔1200-2000m的高寒山区。以土层深厚,富含腐殖质的黑色灰泡土、黄沙土栽培,不宜在土层浅、积水地和粘性土壤上种植。

栽培技术 用种子繁殖,育苗移栽或直播。10-11月采收果育,晒干脱粒,贮藏备用。育苗移栽:撒播,开1.3m宽的高畦,每1hm2用种子60-75kg,与火灰。人畜粪水拌成种子灰撒播畦面,薄盖火灰或腐殖质土,后覆草,保持土壤湿润,。待苗出齐后,揭去覆草,于冬季倒苗后或第2年3-4月解冻后进行移栽,按行穴距各33cm挖穴,每穴栽1-2株,压紧泥土。冬季栽种,盖土宜厚,每1hm2需种苗9000-150 000株。直播,冬播在10-11月采收种子后立即进行,春播在3月,按穴距33cm挖穴,每1hm2用种子约15kg,与火灰、人畜粪水拌成种子灰,匀撒穴内,盖细土约2cm。亦可用根芽繁殖。

田间管理 移栽苗在5、6、7月各中耕除草1次,追肥2次,在出苗时和夏季植析封畦前畦前进行,施人畜粪水为主,适当施尿素和饼肥。直播在苗高7-10cm时,匀苗、补苗,中耕除草,春、夏季施人畜粪水或尿素,冬季施饼肥,每1hm29000-11250kg,过磷酸钙6750-11250kg,堆肥(堆沤之后)225000-337500kg。

病虫害防治 根腐病,高温多雨季节易发生,用5%石灰水或50%多菌灵1000倍液灌病区。褐斑病,发病前与初期,喷1:1:150波尔多液或50%多菌灵可湿性粉1000倍液。胡萝卜微管蚜,5-7月发生,在越冬卵完全孵化或幼叶尚未卷曲时进行防治。

【性状】 性状鉴别 根头及主根粗短,略呈圆柱形,长,长1.5-4cm,直径1.5-3.5cm,下部有数条弯曲的支根,长12-30cm,直径0.5-1.5cm。表面粗糙,灰棕色,具不规则纵皱纹及横裂纹,并有多数横长皮孔及细根痕;根头部有环纹,具多殖环状叶柄痕,中内为凹陷的茎痕。质坚硬,断面灰黄白色,形成层环棕色,皮部有棕色油点(油管),木部黄棕色;根头横断面有大形贿部,亦有油点。香气特异,味苦辛,微麻舌,以条粗壮、油润、香气浓者为佳。

显微鉴别 根横切面:木栓层细胞壁微木化。皮层窄,有少数油室,径向32-72μm,切向至120μm。韧皮部较宽,约占根半径的1/2,油室3-8列,圆形或长圆形,直径24-80μm,外缘油室切向约至160μm,近形成层油室甚小;韧皮射线宽3-6列细胞。形成层成环。木质部导管稀少,单个或2-3个径向排列。薄壁细胞含演粉粒。

粉末特征:淡黄色或淡棕色,①淀粉粒单粒类圆形,脐点、层纹不明显;复粒由10数个分粒组成。②油室多破碎,横断面周围分泌细胞类长圆形,直径9-22μm,胞腔内大多含黄绿以或淡黄棕以分泌物及油滴。㈢网纹、螺纹导管直径14-81μm。此外,有木栓细胞及类圆形或类长方形薄壁细胞。

【化学成份】 根中有苦士香豆精类化合物,二氢山芹醇(columbianetin)及其已酸酯(columbianetin acetate),欧芹酚甲醚(osthol),异欧前胡内酯(isoimperatorin),香柑内酯(bergapten),花椒毒素(xanthotoxin)[1,2],二氢山芹醇当归酸酯(columbia-nadin),二氢山芹醇葡萄糖甙(columbianetin-β-D-glcopy-ra-noside)[1],毛当归醇(anpubesol),当归醇(angelol)D、G、[2]、B[3]。还含γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid)[4]及挥发油,挥发同中有五十多种分,其中含量较多的有佛术烯(eremophilene),百里香酚(thymol),α-柏木烯(α-cedrene),律草烯(humulene),对-甲基苯酚(p-cresol),β-柏木烯(β-cedrene),律草烯(humulene),对-甲基苯酚(p-cresol),β-柏木烯(α-cedrene),氧杂环十六烷-2-酮(oxocy-clohexandecan-2-one),8-亚甲基-4,11,11-三甲基双环[7,2,0]-4-十一碳烯[bicycol[7,2,0]undec-4,11,11-gtimethyl-8-methylene],十二烷基异丙基醚(dodecylisopropylether),4,4-甲撑双(2,3,5,6-四甲基)-苯酚[4,4-methylenebis(2,3,5,6-te-tramethyl)phenol],α-长蒎烯(α-longipinene),枞油烯(sylvestrene),α-蒎烯(α-longipinene),橙花叔醇(nerolidol),对-聚伞花素(p-cymene)及α-水芹烯(α-phel-ladrene)[5,6)等。

【药理作用】 1.对血小板聚集及实验性血栓形成的影响:独活醇提物(H6F4)(1g浸膏相当19.6g生药)能抑制ADP体外诱导的大鼠血小板聚集,聚集抑制率随药物浓度的提高而增加。0.4g/kgH6F4腹腔注射对大鼠颈动脉旁路中形成的血栓有抑制作用。1.0g/kg 时,其抑制率可达51.1%。H6F4亦可抑制Chandler法形成的体外血栓,不但后延雪暴发生时间、CTFT和TFT,而且使湿血栓长度缩短,湿重减轻。同时对小鼠尾出血时间有明显地延长作用。独活中的有关成分二氢欧山芹醇、二氢欧山芹醇乙酸酯、二氢欧山芹素、甲氧基欧芹素、二氢欧山芹醇葡萄糖甙等对ADP体外诱导的大鼠血小板聚集亦有明显抑制活性,在终浓度为1mg/ml条件下,抑制率分别为42.2±11.3%、46.6±2.2%、24.5±11.3%、50.4±49.5%和32.7±9.O%。甲氧基欧芹素(Osthol)对 ADP、花生四烯酸、PAF、胶原离子载体A23187和凝血酶诱导的血小板聚集有抑制作用。

2.对心血管系统的作用:独活的二氯甲烷提取部分,主要含甲氧基欧芹素等香豆素化合物,具有拮抗钙通道阻滞剂受体的活性,此活性与血压、心律有关。在20和10mg/kg剂量时,对猫的动脉压分别降低50%和30%,持续时间各为2小时和1小时,但大鼠用1-2mg/kg剂量时,使动脉压和心缩力增加,刺激呼吸。另报道独活粗制剂0.1-0.5ml/kg 静脉注射,对麻醉犬和猫有降压作用。独活还作用于钙离子通道阻滞剂受体。

3.解痉作用:香柑内酯、花椒毒素、异欧前胡素等对兔回肠具有明显的解痉作用。

4.镇痛、镇静和抗炎作用:独活煎剂2g/kg 腹腔注射,能明显延长小鼠热板法造成的动物疼痛反应时间,表明独活有明显镇痛作用。独活流浸膏、独活煎剂给小鼠或大鼠灌胃或皮下注射给药,动物外观均表现镇静催眠状态。独活浸剂皮下注射给于青蛙,还可防止士的宁所致的惊厥,但青蛙最终死亡。

5.抗菌作用:欧芹酚甲醚和花椒毒素在体外对11种菌株试验表明有广泛的抗菌谱。花内酯对布鲁氏菌有明显的抑制作用,其MIC为1:2500。

6.光敏感作用:香柑内酯、花椒毒素和异欧前胡素等呋喃香豆素类化合物为光活性物质当它们进入机体后,一旦受到日光或紫外线照射,则可使受照处皮肤发生日光性皮炎,于受照射部位发生红肿、色素增加、甚至表皮增厚等。

7.其他作用:香柑内酯对实验性胃溃疡有中等强度的保护作用。花椒毒素和香柑内酯对艾氏腹水癌细胞有杀灭作用。

【毒性】 大鼠肌肉注射花椒毒素的半数致死量为160mg/kg,香钳内酯半数致死量为945mg/kg。花椒毒素400mg/kg可使豚鼠死亡,肾上腺出血;200-300mg/kg可引起肝脏浊肿、脂肪性变及急性出血性坏死,肾脏严重充血、血尿;1-2mg/kg连续给于幼鼠5月可使肝脏坏死。小鼠腹腔注射欧芹酚甲醚的半数致死量为16mg/kg。另有2例独活根中毒的报告。

【鉴别】 理化鉴别 (1)取本品粉末3g,加已醚30ml,加热回流1h,滤过。滤液蒸去已醚,残潭加石油醚(30-60℃)3ml,振摇,滤过。滤潭加已醇3ml溶解,置紫外光灯(365nm)下观察,显紫蓝色荧光。(检查香豆素)(2)取上述已醇溶液2ml,加新配制的7%盐酸羟胺甲醇溶液与10%氢氧化钾甲醇溶液3滴,在水不浴上微热,冷后加1%三氯化铁盐酸溶液2滴,摇匀,显橙黄色。(检查午豆素)

【炮制】 拣去杂质,分开大小个,洗净,润透后切片,干燥。《雷公炮炙论》:采得独活后细锉,拌淫羊藿二日后,曝干,去淫羊藿用,免烦人心。

【性味】 味苦;辛;性微湿

【归经】 归肾;膀胱经

【功能主治】 祛风胜湿;散寒止痛。主风寒湿痹;腰膝疼痛;头痛齿痛

【用法用量】 内服:煎汤,3-10g;或浸酒;或入丸、散。外用:适量,煎汤洗。

【注意】 阴虚血燥者慎服。

1.《本草经集注》:蠡实为之使。

2.《本经逢原》:气血虚而遍身痛及阴虚下体痿弱者禁用。一切虚风类中,咸非独活所宜。

【附方】 ①治风痹:独活、石南各四两,防风三两,附子、乌头、天雄、茵芋各二两。以酒二斗,渍七日,服半合,日三,以知为度。(《千金方》独活酒)②治风伤肾经,腰痛如掣,久不治,流入脚膝,为偏枯冷痹缓弱之患,及新产后腰脚挛痛,除风活血:独活二两半,桑寄生、杜仲(切,炒断丝)、北细辛、白芍药、桂心、芎穷、防风(去芦)、甘草、人参、熟地黄(洗)、大当归各二两。上锉散,每四钱,水二盏煎,空心服。(《世医得救方》独活寄生汤)③治少阴寒湿腰痛:独活、苍术、防风、细辛、川芎、甘草。水煎服。(《症因脉治》独活苍术汤)④治历节风四肢头面肿:黄芪十二分,独活八分,生地(切)三升(暴干),豆豉一升(熬),鼠粘子三升(暴干),上五味捣筛为散,一服方寸匕,饮汁下,日二服,加至二、三匕,忌芜荑、蒜、面、猪肉。(《延年方》)⑤治惊瘫、鹤膝,及中风湿日久致腰背手足疼痛,昼轻夜重,及四肢痿痹不仁:川独活半两,当归(酒洗)、白术、黄芪(蜜水涂炙)、薄桂(去粗皮)、川牛膝(酒洗)各二钱半,甘草(炙)三钱。上件细切,每取二钱,水一盏,姜二片,薤白一根,煎七分,空心热服,或无时。(《活幼心书》独活汤)⑥治产后百日中风,痉,口噤不开,并治血气痛,劳伤,补肾:独活一斤,大豆五升,酒一斗三升。上三味,先以酒渍独活再宿,若急须,微火煮之,令减三升,去滓,别熬大豆极焦,使烟出,以独活酒沃之,去豆服一升,日三夜一。(《千金方》独活紫汤)⑦治产后中风,虚人不可服他药者:独活三两。以水三升,煮取一升,分服。耐酒者亦可以酒水等煮之。(《小品方》一物独活汤)⑧治风着人面,引口偏着耳,牙车急,舌不得转:独活三两,生地黄汁一升,竹沥一升。上三味,合煎取一升,顿服之。(《千金方》)⑨治头痛属少阴者:独活、细辛、川芎、秦艽、生地、羌活、防风、甘草,水煎服。(《症因脉治》独活细辛汤)⑩治齿根动痛:生地黄、独活各三两。上二味细切,以酒一升渍一宿,含之。 (《千金方》)11.浣洗一切痈疽:独活、黄芩、莽草、当归、川芎、大黄、赤芍药各一两。上为散,分作两次,先用猪蹄以水二升煮,令蹄熟,去蹄入药,再煎十余沸去滓,乘热洗疮。(《普济方》独活散)

【各家论述】 1.《汤液本草》:独活,治足少阴伏风,而不治太阳,故两足寒湿,浑不能动止,非此不能治。

2.《本草经疏》:独活,其主风寒所击金疮止痛者,金疮为风寒之所袭击,则血气壅而不行,故其痛愈甚,独活之苦甘辛温,能辟风寒,邪散则肌表安和,气血流通,故其痛自止也。奔豚者,肾之积,肾经为风寒乘虚客之,则成奔豚,此药本入足少阴,故治奔豚。癎与庢皆风邪之所成也,风去则癎庢自愈矣。女子疝瘕者,寒湿乘虚中肾家所致也,苦能燥湿,温能辟寒,辛能发散,寒湿去而肾脏安,故主女子疝瘕,及疗诸贼风、百节痛风无久新也。

3.《本草汇言》:独活,善行血分,祛风行湿散寒之药也。凡病风之证,如头项不能俯仰,腰膝不能屈伸,或痹痛难行,麻木不用,皆风与寒之所致,暑与湿之所伤也;必用独活之苦辛而温,活动气血,祛散寒邪,故《本草》言能散脚气,化奔豚,疗疝瘕,消痈肿,治贼风百节攻痛,定少阴寒郁头疼,意在此矣。

4.《药品化义》:独活,能宣通气道,自顶至膝,以散肾经伏风,凡颈项难舒,臀腿疼痛,两足痿痹,不能动移,非此莫能效也。能治风,风则胜湿,专疏湿气,若腰背酸重,四肢挛痿,肌黄作块,称为良剂。又佐血药,活血舒筋,殊为神妙。

5.《本草求真》:独活,辛苦微温,比之羌活,其性稍缓,凡因风干足少阴肾经,伏而不出,发为头痛,则能善搜而治矣,以故两足湿痹,不能动履,非此莫痊,风毒齿痛,头眩目晕,非此莫攻因其所胜而为制也。且有风自必有湿,故羌则疗水湿游风,而独则疗水湿伏风也。羌之气清,行气而发散营卫之邪,独之气浊,行血而温养营卫之气。羌有发表之功,独有助表之力。羌行上焦而上理,则游风头痛,风湿骨节疼痛可治,独行下焦面下理,则伏风头痛,两足湿痹可治。二活虽属治风,而用各有别,不可不细审耳。

6.《本草正义》:独活为祛风通络之主药,《本经》主风寒所击,祛风之正治也。主金疮止痛,盖指风邪外袭之破伤风,则能祛风而止其痛,非能止脱血发热之疮痛也。奔豚本属肾水之邪上涌,温辛下达,故亦治之。癎庢亦因风动而发,然寒风则宜于独活,而痰火生风,非其治矣。《别录》疗贼风及百节痛风,无问久新,则芳香定窜,固无微不至,亦防风之流亚也。独活气味雄烈,芳香四溢,故能宣通百脉,调和经络,通筋骨而利机关,凡寒湿邪之痹于肌肉,着于关节者,非利用此气雄味烈之陈,不能直达于经脉骨节之间,故为风痹痿软诸大证必不可少之药。惟古时羌活独活,未尝分别,故古书以独活通治内外上下诸证,凡头面肢体,无一不在独活范围之内,自宋以来,则羌活别为一条,而芳香之气,尤为浓郁,则彻上旁行,合让羌活占其优胜,而独活之味较厚,则以专治腰膝足胫等证。虽古人尚未明言,而海藏已谓羌活气雄,独活气细,石顽亦称其升中有降,皆隐然有上下之别,颐业师朱氏家法,恒以独活治下,凡自腰及少腹以下,通用独活,不仅风寒湿气痿痹酸痛,可以立巳,即疡证之发于阴分者,未溃易消,已溃易敛,功绩显然,确乎可信,此古人未尝明言之奥旨也。然如着痹痿BI诸侯,又多气血虚寒,不得流利,苟非羌独辛散,亦难速效,则病本虽属血虚,又宜于养血滋液之中,参入宣络温运,徐图奏绩。

【临床应用】 治疗慢性气管炎。取独活3钱,红糖5钱,加水煎成100ml,分3-4次服,疗程 l周。治疗422例,显效29例(6.9%),有效282例(66.8%)。有效病例均显示一定的镇咳、平喘作用。副作用有头昏、头痛、舌发麻、恶心、呕吐、胃部不适等,一般不必停药。

【摘录】 《中华本草》